Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation). Sedan 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. 


På Uteboost behandlar vi personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning på kunder. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat villkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn hittar du den nedan.


Integritetspolicy:
Uteboost är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet. Företaget har som ändamål att bedriva tränings- och hälsoverksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. träningsverksamhet), kommunicera med kunder (kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner (träningsavgifter m.m.).

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av verksamhetens kunder
• Företagsadministration
• Deltagande i träningsverksamhet
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Kontakt med kund
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och facebook
• Tillträdesförbud (om tillämpligt)
• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om företaget vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmält dig till träningsresa till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Förtaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
• Du som registrerad i företagets verksamhet har flera rättigheter som du bör känna till.
• Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får företaget ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
• Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
• Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta ledningen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer:
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Uteboost via e-post: info@uteboost.se